Wie moet zich inschrijven als verzekeringstussenpersoon ?

In principe moeten alle tussenpersonen die hun woonplaats (natuurlijke personen) of maatschappelijke zetel (rechtspersonen) in België hebben en er hun activiteiten van verzekeringsbemiddeling uitoefenen, ingeschreven zijn in het register van de FSMA.

De tussenpersonen met woonplaats of maatschappelijke zetel in een land buiten de Europese Economische Ruimte die in België aan verzekeringsbemiddeling willen doen, moeten zich eveneens inschrijven in het register van de FSMA. Verzekeringstussenpersonen gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan België moeten zich inschrijven in het register van hun lidstaat van herkomst.

Om na te gaan of u moet ingeschreven zijn als verzekeringstussenpersoon, moet u zich volgende twee vragen stellen:

 • Is de activiteit die ik wil uitoefenen, verzekeringsbemiddeling?
 • Indien ja, moet ik daarvoor ingeschreven zijn in het register?

Is de activiteit die ik wil uitoefenen, verzekeringsbemiddeling?

Is verzekeringsbemiddeling: de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, of in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

Is geen verzekeringsbemiddeling: werkzaamheden bestaande uit incidentele informatieverstrekking in het kader van een andere beroepswerkzaamheid, mits het doel van deze werkzaamheden niet bestaat in het assisteren van de cliënt bij de sluiting of uitvoering van een verzekeringsovereenkomst, in het beroepshalve verrichten van schadebeheer voor een verzekeringsonderneming of in schaderegeling en schade-expertise.

De activiteit die ik wil uitoefenen is verzekeringsbemiddeling.  Moet ik ingeschreven worden in het register of val ik onder een uitzondering?

De wet voorziet twee uitzonderingen.

Verzekeringstussenpersonen die hun activiteit van verzekeringsbemiddeling beperken tot de twee hieronder beschreven activiteiten, moeten niet ingeschreven zijn in het register.

Uitzondering 1:

Verzekeringsbemiddeling met het oog op het verzekeren van risico’s van de eigen onderneming of van de groep van ondernemingen waartoe de tussenpersoon behoort.

Eigen risico’s zijn bijvoorbeeld de verplichte arbeidsongevallenverzekering voor het personeel of de omniumverzekering voor het wagenpark van de onderneming.

Uitzondering 2:

Het bemiddelen voor verzekeringsovereenkomsten die aan alle hierna opgesomde voorwaarden voldoen:

 • de overeenkomst vergt slechts kennis van de verzekeringsdekking die geboden wordt;
 • de overeenkomst is geen levensverzekeringsovereenkomst;
 • de overeenkomst dekt geen aansprakelijkheidsrisico’s;
 • De betrokken tussenpersoon heeft een ander hoofdberoep dan verzekeringsbemiddeling;
 • de verzekering is een aanvulling op de levering van een product of de verrichting van een dienst door eender welke aanbieder, en dekt:
  • het risico van defect, verlies of beschadiging van door die aanbieder geleverde goederen, of
  • het risico van beschadiging of verlies van bagage en andere risico’s die verbonden zijn aan een bij die aanbieder geboekte reis, zelfs indien deze verzekering de dekking omvat van levensverzekerings- of aansprakelijkheidsrisico’s, maar dan wel op voorwaarde dat de dekking bijkomend is aan de hoofddekking van de met de reis verbonden risico’s;
 • het bedrag van de jaarlijkse premie is niet hoger dan EUR 500 en de volledige looptijd van de overeenkomst, met inbegrip van eventuele verlengingen, bedraagt niet meer dan vijf jaar.