Wie moet zich inschrijven als tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten ?

Elke persoon die geen vergunde onderneming is en die in België op zelfstandige basis aan bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten doet voor rekening van een vergunde onderneming, moet zich inschrijven als tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten.

Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten omvat de volgende activiteiten :

spaarders en beleggers enerzijds en vergunde ondernemingen anderzijds met elkaar in contact brengen om voor rekening van de vergunde onderneming één of meerdere van de volgende diensten tot stand te brengen :

a) het in ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden;

b) het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumenten;

c) het plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie;

d) de verhandeling van effecten van (alternatieve) openbare collectieve beleggingen.

Promotie van voormelde diensten is eveneens bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten.

Voor de makelaar zijn de activiteiten vermeld onder de punten b), c) en d) echter beperkt tot de financiële instrumenten in de zin van artikel 2, 1°, a), b), c) en d) van de wet betreffende het toezicht op de financiële sector.

De inschrijvingsplicht geldt voor natuurlijke personen en voor rechtspersonen.

Moeten zich niet inschrijven in het register : de tussenpersonen van een EER-lidstaat die in België actief willen zijn en als "tied agent" handelen in naam en voor rekening van een buitenlandse beleggingsonderneming uit de EER.