Welke ervaring komt in aanmerking als relevante ervaring in herverzekeringsdistributie?

Sommige bij de herverzekeringsdistributie betrokken verantwoordelijke personen moeten beschikken over relevante ervaring. Deze ervaring moet aan volgende voorwaarden voldoen:

1. De ervaring moet betrekking hebben op de activiteit waarvoor een inschrijving wordt gevraagd. Ervaring inzake bank- en beleggingsdiensten is niet relevant in het kader van een aanvraag tot inschrijving als herverzekeringstussenpersoon, en omgekeerd.

2. De ervaring moet betrekking hebben op één of meerdere domeinen van de theoretische kennis in verzekeringen.

Wordt steeds aanvaard als relevante beroepservaring, de activiteiten in verband met productie, polisbeheer en/of schaderegeling, uitgeoefend als persoon in contact met het publiek bij een herverzekeringstussenpersoon of herverzekeringsonderneming.

Wordt niet aanvaard als relevante beroepservaring:

  • werken binnen de "back office" (o.a. enkel administratieve verwerking);
  • werken op een callcenter waarbij enkel een doorverwijsfunctie wordt vervuld.

3. Relevante ervaring moet zijn opgedaan bij een herverzekeringsonderneming of een herverzekeringstussenpersoon. Het bewijs van ervaring wordt geleverd door vermelding in de vragenlijst van identificatie- en contactgegevens van de herverzekeringstussenpersoon of de herverzekeringsonderneming bij wie de ervaring is opgedaan. De FSMA kan contact opnemen met deze herverzekeringstussenpersonen en herverzekeringsondernemingen om de door de kandidaat ingevulde gegevens na te gaan. Er moeten geen attesten van ervaring aan de FSMA worden bezorgd. De FSMA kan de waarachtigheid van de verklaringen uit de vragenlijst controleren. Het achterhouden of vervalsen van relevante informatie kan leiden tot de weigering of de schrapping van de inschrijving van de herverzekeringstussenpersoon.

4. De ervaring moet opgedaan zijn in de periode die hiervoor wettelijk in aanmerking komt. Voor herverzekeringsbemiddeling komt de ervaring opgedaan tijdens de 6 jaar voorafgaand aan de indiening van de aanvraag in aanmerking.

5. De ervaring moet op reguliere wijze opgedaan zijn.

6. De duur van de ervaring is vermeld in de “checklist”.