Welke ervaring komt in aanmerking als relevante ervaring in bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten ?

De tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten en de effectieve leiders, bevoegd voor bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, moeten aantonen dat zij ervaring hebben. Deze ervaring moet aan volgende voorwaarden voldoen:

1. De ervaring moet betrekking hebben op de activiteit waarvoor een inschrijving wordt gevraagd. Ervaring inzake hypothecair krediet is niet relevant in het kader van een aanvraag tot inschrijving als tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten.

2. De ervaring moet betrekking hebben op bank- en beleggingsdiensten, bedoeld in de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten. Volgende diensten komen in aanmerking:

a. het in ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden;

b. het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumenten;

c. het plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie;

d. de verhandeling van effecten van (alternatieve) collectieve beleggingen of van instellingen van (alternatieve) collectieve beleggingen,

e. beleggingsadvies.

Wordt steeds aanvaard als relevante beroepservaring, voormelde activiteiten uitgeoefend als persoon in contact met het publiek bij een kredietinstelling, een beleggingsonderneming, een (alternatieve) instelling voor collectieve belegging of een beheervennootschap van een (alternatieve) instelling voor collectieve belegging.

Wordt niet aanvaard als relevante beroepservaring :

  • werken binnen de "back office" (o.a. enkel administratieve verwerking);
  • werken op een callcenter waarbij enkel een doorverwijsfunctie wordt vervuld.

3. Relevante ervaring moet zijn opgedaan bij een tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten of een kredietinstelling, een beleggingsonderneming, een (alternatieve) instelling voor collectieve belegging of een beheervennootschap van een (alternatieve) instelling voor collectieve belegging. Het bewijs van ervaring wordt geleverd door vermelding in de vragenlijst van identificatie- en contactgegevens van de tussenpersoon of de vergunde onderneming bij wie de ervaring is opgedaan of van de vergunde onderneming(en) voor wie de tussenpersoon heeft bemiddeld. De FSMA kan contact opnemen met deze tussenpersoon en vergunde ondernemingen om de door de kandidaat ingevulde gegevens na te gaan. Er moeten geen attesten van ervaring aan de FSMA worden bezorgd. De FSMA kan de waarachtigheid van de verklaringen uit de vragenlijst controleren. Het achterhouden of vervalsen van relevante informatie kan leiden tot de weigering of de schrapping van de inschrijving van de tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten.

4. De ervaring moet op reguliere wijze opgedaan zijn. Zo komt o.a. de volgende ervaring niet in aanmerking:

  • uitoefening van de activiteit van PCP zonder over de vereiste theoretische kennis te beschikken;
  • uitoefening van activiteiten voor een onderneming die niet over de vereiste erkenning beschikt.