Welke categorieën van verzekeringstussenpersonen bestaan er ?

Er zijn drie categorieën van tussenpersonen in verzekeringsbemiddeling in het Belgisch recht, nl. makelaars, (verbonden) agenten en subagenten.
  • Is verzekeringsmakelaar: de tussenpersoon die verzekeringsnemers en verzekeringsondernemingen met elkaar in contact brengt, zonder in de keuze van verzekeringsonderneming(en) gebonden te zijn. Een verzekeringsmakelaar heeft dus geen enkele verplichting om zijn productie of een deel ervan bij een bepaalde verzekeringsonderneming of bij ondernemingen van eenzelfde groep, te plaatsen.
  • Is verzekeringsagent: de tussenpersoon die, uit hoofde van één of meer overeenkomsten of volmachten, in naam en voor rekening van één of meerdere verzekeringsondernemingen werkzaamheden van verzekeringsbemiddeling uitoefent. Een verzekeringsagent moet tevens aan de FSMA meedelen of hij al dan niet een verbonden agent is van één of meerdere verzekeringsondernemingen.
  • Is verzekeringssubagent: de tussenpersoon die handelt onder de verantwoordelijkheid van een makelaar of (verbonden) agent.

Deze categorieën zijn exclusief, d.w.z. dat een verzekeringstussenpersoon slechts in één categorie kan ingeschreven worden. Dit belet de verzekeringstussenpersoon echter niet om daarnaast ook inschrijvingen onder andere statuten te bekomen, b.v. als bemiddelaar in consumentenkrediet, als tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten of als bemiddelaar in hypothecair krediet.