Wat is een "Europees paspoort" ?

Het Europees paspoort laat bepaalde kredietgevers, de kredietbemiddelaars inzake hypothecair krediet en de (her)verzekeringstussenpersonen  toe om hun activiteiten ook in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte (“EER”) uit te oefenen, wanneer ze een vergunning hebben of ingeschreven zijn in het register van de FSMA.

Er is geen voorafgaande vergunning of inschrijving nodig in de andere lidstaat. De onderneming moet aan de FSMA meedelen in welke andere lidstaat zij actief wil zijn. De FSMA moet die andere lidstaat ervan op de hoogte brengen dat de onderneming gebruik wil maken van het Europees paspoort. Dit gebeurt via een gestandaardiseerde "notificatie", waarbij de bevoegde autoriteiten bepaalde basisinformatie over de onderneming uitwisselen. De FSMA zal de onderneming op de hoogte brengen zodra dit gebeurd is. Eén maand na de notificatie door de FSMA kan de onderneming haar werkzaamheden in het kader van het Europees paspoort aanvatten.

Er bestaan twee soorten van Europees paspoort: één voor het vrij verrichten van diensten en één voor de de vrijheid van vestiging (bijkantoren).

Wie op basis van een Europees paspoort actief is in een andere lidstaat, moet zich houden aan de bepalingen van algemeen belang die gelden in deze lidstaat.