Wat is "bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten"?

Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten omvat de volgende activiteiten :

spaarders en beleggers enerzijds en vergunde ondernemingen anderzijds met elkaar in contact brengen om voor rekening van de vergunde onderneming één of meerdere van de volgende diensten tot stand te brengen :

a) het in ontvangst nemen van deposito's en andere terugbetaalbare gelden;

b) het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumenten;

c) het plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie;

d) de verhandeling van effecten van (alternatieve) openbare collectieve beleggingen.

Promotie van voormelde diensten is eveneens bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten.