Hoeveel tijd krijgen kredietgevers om hun vergunningsdossier in te dienen?

Voor 1 november 2015 ingeschreven of vergunde kredietgevers

De kredietgevers die voor 1 november 2015 bij de FSMA waren ingeschreven voor hypothecair krediet of bij de FOD Economie waren vergund voor consumentenkrediet, krijgen van rechtswege een voorlopige vergunning waarmee zij hun activiteit kunnen verderzetten.

Zij moeten wel binnen de achttien maanden, d.w.z. voor 30 april 2017, een vergunningsdossier indienen via de online applicatie van de FSMA om een definitieve vergunning als kredietgever te verkrijgen. Als dit verzoek om vergunning niet wordt ingediend binnen deze termijn van achttien maanden, vervalt de voorlopige vergunning van rechtswege. Hetzelfde geldt als de FSMA het verzoek om vergunning niet aanvaardt. De kredietgever zal dan zijn activiteit moeten stopzetten.

Nieuwe kredietgevers

Nieuwe kredietgevers kunnen hun activiteit pas starten als hun vergunningsaanvraag door de FSMA is goedgekeurd.