Hoe kan ik aantonen dat ik al meer dan een jaar actief ben in hypothecair krediet, om een voorlopige machtiging van 18 maanden te krijgen?

Als u op de datum van inwerkingtreding van de wet minstens een jaar actief was als kredietbemiddelaar in hypothecair krediet, bent u voorlopig gemachtigd om uw activiteit verder te zetten in afwachting van uw inschrijving in het register van de FSMA. U hebt 18 maanden om deze inschrijvingsaanvraag in te dienen.

De voorlopige machtiging geldt alleen voor de persoon die minstens een jaar actief was. Indien deze persoon minstens een jaar actief was in dezelfde hoedanigheid, is hij in elk geval voorlopig gemachtigd. Hiermee kunnen ook de volgende situaties gelijkgesteld worden :  

  1. een natuurlijke persoon heeft eerst een activiteit van kredietbemiddeling uitgeoefend binnen een rechtspersoon (zoals als “effectieve leider”, “verantwoordelijke voor de distributie”, of “persoon in contact met het publiek”) en vervolgens als zelfstandige;

  2. een natuurlijke persoon heeft eerst als zelfstandige een activiteit van kredietbemiddeling uitgeoefend en heeft vervolgens zijn kredietbemiddelingsactiviteit, met alle daaraan verbonden activa en passiva, ten algemenen titel ingebracht in of overgedragen aan een rechtspersoon;

  3. een rechtspersoon heeft zijn kredietbemiddelingsactiviteit, met alle daaraan verbonden activa en passiva, ten algemene titel overgedragen aan een andere rechtspersoon, ingevolge een fusie, splitsing, inbreng of overdracht.

U moet geen specifieke aanvraag doen om voorlopig gemachtigd te zijn. U moet enkel één van de volgende documenten ter beschikking houden van de FSMA:

  • een bewijs dat de betrokken persoon voor 1 november 2014 commissielonen heeft ontvangen in verband met zijn activiteit in hypothecair krediet;
  • een overeenkomst met een kredietgever inzake hypothecair krediet, gedateerd voor 1 november 2014;
  • enkel voor subagenten: een overeenkomst met een bemiddelaar inzake hypothecair krediet, gedateerd voor 1 november 2014. 

In het onder punt 1 hierboven vermelde geval heeft dit bewijs betrekking op de rechtspersoon binnen dewelke de natuurlijke persoon die de aanvraag doet, zijn activiteit uitoefende voor 1 november 2014.