Hoe kan ik aantonen dat ik al meer dan een jaar actief ben in consumentenkrediet, om een voorlopige machtiging van 18 maanden te krijgen?

Als u op de datum van inwerkingtreding van de wet minstens een jaar actief was als kredietbemiddelaar in consumentenkrediet, bent u voorlopig gemachtigd om uw activiteit verder te zetten in afwachting van uw inschrijvingsaanvraag in het register van de FSMA. U hebt 18 maanden om deze inschrijvingsaanvraag in te dienen.

De voorlopige machtiging geldt alleen voor de persoon die minstens een jaar actief was. Indien deze persoon minstens een jaar actief was en ingeschreven was in dezelfde hoedanigheid, is hij in elk geval voorlopig gemachtigd. Hiermee kunnen ook de volgende situaties gelijkgesteld worden :

  1. een natuurlijke persoon heeft eerst als zelfstandige een activiteit van kredietbemiddeling uitgeoefend en vervolgens zijn kredietbemiddelingsactiviteit, met alle daaraan verbonden activa en passiva, ten algemenen titel ingebracht in of overgedragen aan een rechtspersoon;
  2. een rechtspersoon heeft zijn kredietbemiddelingsactiviteit, met alle daaraan verbonden activa en passiva, ten algemenen titel overgedragen aan een andere rechtspersoon, ingevolge een fusie, splitsing, inbreng of overdracht.

U moet geen specifieke aanvraag doen om voorlopig gemachtigd te worden. Een vermelding op de lijst van kredietbemiddelaars van de FOD Economie met een datum van inschrijving die ligt vóór 1 november 2014 geldt als voldoende bewijs. U hoeft geen attest aan de FOD Economie te vragen. Als u beschikt over een attest van de FOD Economie, dan geldt dit eveneens als voldoende bewijs.

Als u niet over dergelijk bewijs beschikt omdat agenten van een kredietgever in consumentenkrediet niet verplicht waren tot inschrijving bij de FOD Economie, dan moet u volgende documenten ter beschikking van de FSMA houden: 

  • een bewijs dat de betrokken persoon voor 1 november 2014 commissielonen heeft ontvangen in verband met zijn activiteit in consumentenkrediet, of
  • een overeenkomst met een kredietgever inzake consumentenkrediet, gedateerd voor 1 november 2014.