Aan welke voorwaarden moeten centrale instellingen voldoen?

Centrale instellingen kunnen instaan voor de collectieve indiening van aanvragen tot inschrijving van tussenpersonen. 

Voor bemiddelaars in hypothecair krediet moet de centrale instelling een vergunde kredietgever inzake hypothecair krediet zijn, voor de bemiddelaars in consumentenkrediet moet het gaan om een vergunde kredietgever inzake consumentenkrediet.

Voor tussenpersonen in (her)verzekeringen moet de centrale instelling een (her)verzekeringstussenpersoon of een (her)verzekeringsonderneming zijn.

Voor tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten moet de centrale instelling een kredietinstelling, een beleggingsonderneming, een beheervennootschap van (alternatieve) instellingen voor collectieve beleggingen of een (alternatieve) instelling voor collectieve beleggingen zijn.

De centrale instelling moet verifiëren of de betrokken bemiddelaars permanent aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoen. Ze moet de bewijzen hiervan bewaren en ze te allen tijde aan de FSMA kunnen voorleggen.

De centrale instelling staat in voor de betaling van de aan de FSMA verschuldigde vergoedingen.

De centrale instelling staat in voor de toetreding tot en de betaling van de bijdrage tot financiering van de buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen.