Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een inschrijving te krijgen als subagent (hypothecair krediet)?

De volgende inschrijvingsvoorwaarden gelden voor alle kredietbemiddelaars:

  • U kunt zowel als natuurlijke persoon als rechtspersoon aan kredietbemiddeling doen.
  • U moet een ondernemingsnummer hebben.
  • Uw hoofdbestuur moet in België gevestigd zijn.
  • U moet een eenmalige inschrijvingskost betalen.
  • U moet aantonen dat u een burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten.
  • U moet aantonen dat u bent toegetreden tot een buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen (Ombudsfin).
  • U moet uw professioneel e-mailadres bezorgen.
  • Als de aanvraag wordt ingediend door iemand die hiervoor een volmacht heeft gekregen, moet u deze volmacht aan de FSMA bezorgen.

U moet het aantal personen in contact met het publiek aan de FSMA meedelen. Dit is bepalend voor het aantal verantwoordelijken voor de distributie dat u moet aanstellen. U moet het bewijs bewaren dat deze personen over de nodige beroepskennis beschikken, maar u moet dit niet bij het inschrijvingsdossier voegen.

Voor elk van de bij de kredietbemiddeling betrokken verantwoordelijke personen moet u het volgende aan de FSMA bezorgen:

Rechtspersonen die een inschrijving vragen als tussenpersoon moeten de volgende gegevens aan de FSMA bezorgen over hun controlerende aandeelhouders:

Als subagent moet u een verklaring verkrijgen van de kredietbemiddelaar of kredietgever, waarin deze bevestigt dat u uw activiteit voor rekening en onder de volledige en onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid van die kredietbemiddelaar of kredietgever uitoefent.

Het statuut van subagent bestaat enkel in hypothecair krediet.

Overzicht van documenten en modeldocumenten

Zie het antwoord op de vraag "Welke documenten moet een subagent aan de FSMA bezorgen?".