Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een inschrijving te krijgen als makelaar in bank- en beleggingsdiensten ?

De volgende inschrijvingsvoorwaarden gelden voor alle tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten :

U moet het aantal personen in contact met het publiek aan de FSMA meedelen. U moet het bewijs bewaren dat deze personen over de nodige beroepskennis beschikken, maar u moet dit niet bij het inschrijvingsdossier voegen.

Voor elk van de bij de bemiddeling betrokken verantwoordelijke personen moet u het volgende aan de FSMA bezorgen:

Rechtspersonen die een inschrijving vragen als tussenpersoon moeten de volgende gegevens aan de FSMA bezorgen over hun controlerende aandeelhouders:

Als makelaar moet u bevestigen dat u:

  • uw beroepswerkzaamheden uitoefent buiten elke exclusieve agentuurovereenkomst of elke andere juridische verbintenis die u verplicht om uw hele productie of een bepaald deel ervan te plaatsen bij een bepaalde vergunde onderneming;
  • geen contanten of op rekening gelden en financiële instrumenten ontvangt en bijhoudt, of in een debetpositie staat ten aanzien van de spaarder of belegger;
  • geen mandaat of volmacht heeft op een rekening van cliënten, tenzij van inwonende gezinsleden en van handelsvennootschappen waarvan u effectief leider bent, noch zelf financiële instrumenten of rekeningboekjes van cliënten bijhoudt of in open bewaargeving houdt;
  • geen beleggingsadvies voor eigen rekening zal geven;
  • zal werken binnen de limieten bepaald door artikel 11, § 1, 1° en 2° van de wet van 22 maart 2006;
  • de nodige schriftelijke overeenkomsten zal afsluiten met de verzekeringsondernemingen waarmee u als verzekeringstussenpersoon samenwerkt en waarin staat dat bij bemiddeling in producten behorende tot de takken 21, 23 en 26 u op geen enkel ogenblik, noch in contanten, noch op rekening, gelden zal ontvangen of bijhouden die afkomstig zijn van of toebehoren aan een verzekeringsnemer of een verzekerde;

U moet een attest van waarborg of borgstelling bezorgen waaruit blijkt dat u over voldoende financiële capaciteit beschikt.

Overzicht van documenten en modeldocumenten

Zie het antwoord op de vraag "Welke documenten moet een makelaar in bank- en beleggingsdiensten aan de FSMA bezorgen?".