Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een inschrijving te krijgen als makelaar in bank- en beleggingsdiensten ?

De volgende inschrijvingsvoorwaarden gelden voor alle tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten :

 • U kunt als natuurlijke persoon of als rechtspersoon aan bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten doen. Natuurlijke personen kunnen zich evenwel enkel inschrijven als agent in bank- en beleggingsdiensten.
 • U moet een ondernemingsnummer hebben wanneer u woonachtig bent in België (natuurlijke persoon) of uw maatschappelijke zetel of bijkantoor in België hebt.
 • U wil actief zijn in België.
 • U moet een eenmalige bijdrage voor het onderzoek van uw aanvraag betalen.
 • U moet aantonen dat u een burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten of dat u vrijgesteld bent van het afsluiten van deze verzekering.
 • U moet bevestigen dat u bent toegetreden tot een buitengerechtelijke klachtenregeling (Ombudsfin).
 • U moet uw professioneel e-mailadres bezorgen.
 • Als de aanvraag wordt ingediend door iemand die hiervoor een volmacht heeft gekregen, moet u deze volmacht aan de FSMA bezorgen.

U moet het aantal personen in contact met het publiek aan de FSMA meedelen. U moet het bewijs bewaren dat deze personen over de nodige beroepskennis beschikken, maar u moet dit niet bij het inschrijvingsdossier voegen.

Voor elk van de bij de bemiddeling betrokken verantwoordelijke personen moet u het volgende aan de FSMA bezorgen:

Rechtspersonen die een inschrijving vragen als tussenpersoon moeten de volgende gegevens aan de FSMA bezorgen over hun controlerende aandeelhouders:

Als makelaar moet u bevestigen dat u:

 • uw beroepswerkzaamheden uitoefent buiten elke exclusieve agentuurovereenkomst of elke andere juridische verbintenis die u verplicht om uw hele productie of een bepaald deel ervan te plaatsen bij een bepaalde vergunde onderneming. U moet de FSMA hiervan een verklaring op erewoord bezorgen;
 • geen contanten of op rekening gelden en financiële instrumenten ontvangt en bijhoudt, of in een debetpositie staat ten aanzien van de spaarder of belegger;
 • geen mandaat of volmacht heeft op een rekening van cliënten, tenzij van inwonende gezinsleden en van handelsvennootschappen waarvan u effectief leider bent, noch zelf financiële instrumenten of rekeningboekjes van cliënten bijhoudt of in open bewaargeving houdt;
 • geen beleggingsadvies voor eigen rekening zal geven;
 • zal werken binnen de limieten bepaald door artikel 11, § 1 van de wet van 22 maart 2006.
 • de nodige schriftelijke overeenkomsten zal afsluiten met de verzekeringsondernemingen waarmee u als verzekeringstussenpersoon samenwerkt en waarin staat dat bij bemiddeling in producten behorende tot de takken 21, 23 en 26 u op geen enkel ogenblik, noch in contanten, noch op rekening, gelden zal ontvangen of bijhouden die afkomstig zijn van of toebehoren aan een verzekeringsnemer of een verzekerde;

U moet een attest van waarborg of borgstelling bezorgen waaruit blijkt dat u over voldoende financiële capaciteit beschikt. Als makelaar moet u ook de "Mifid II-gedragsregels" naleven.

Overzicht van documenten en modeldocumenten

Zie het antwoord op de vraag "Welke documenten moet een makelaar in bank- en beleggingsdiensten aan de FSMA bezorgen?".