Homepagina

Op 30 april 2017 is de overgangsperiode waarbinnen voorlopig gemachtigde kredietbemiddelaars en voorlopig vergunde kredietgevers hun aanvraag moesten indienen, geëindigd.

Vanaf deze datum kan eveneens géén beroep meer gedaan worden op de overgangsbepalingen voor wat betreft de beroepskennis.

Alle voorlopig gemachtigde kredietbemiddelaars en voorlopig vergunde kredietgevers die op deze datum nog géén aanvraag hebben ingediend, moeten deze activiteiten onmiddellijk stopzetten. Zij mogen deze pas hervatten nadat zij een aanvraag hebben ingediend én deze is goedgekeurd door de FSMA.

Alle andere personen die niet voorlopig gemachtigd of voorlopig vergund waren, en die de activiteit van kredietbemiddeling en kredietverstrekking wensen uit te oefenen, moeten eveneens voorafgaandelijk een aanvraag indienen bij de FSMA. Zij mogen hun activiteiten pas uitoefenen na goedkeuring van deze aanvraag.

Voor al deze personen geldt dat indien zij dergelijke activiteiten uitoefenen zonder over een door de FSMA goedgekeurde inschrijving of vergunning te beschikken, zij zich blootstellen aan sancties die door de FSMA en andere bevoegde autoriteiten opgelegd kunnen worden.


De FSMA is bevoegd voor de toegang tot het beroep van kredietgever, van kredietbemiddelaar in hypothecair krediet en in consumentenkrediet, en voor het toezicht op de (her)verzekeringstussenpersonen en op de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten.

Deze website biedt een antwoord op veelgestelde vragen over de onderwerpen die voor de kredietgevers en voor de tussenpersonen van belang zijn.

De antwoorden houden rekening met de geldende wetgeving die van toepassing is op de verschillende statuten.

Deze veelgestelde vragen zijn doorzoekbaar per statuut, en zijn opgedeeld in thematische subcategorieën.
Op de pagina "Alle vragen" kunt u aan de hand van de icoontjes bij elke vraag nagaan op welk statuut of statuten de vraag van toepassing is.

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws over de FSMA? Schrijf u dan in voor de Newsletter via de link hieronder.